چرا برای گریتینگ ها تلورانس ابعادی منفی در نظر گرفته می شود؟

چرا برای گریتینگ ها تلورانس ابعادی منفی در نظر گرفته می شود؟ گریتینگ ها یا به تنهایی در چهارچوبی قرار می گیرد و یا با در کنار هم قرار گرفتن ایجاد یک فضای مفرش می نماید. اگر گریتینگ از ابعاد مورد نیاز بزرگتر ساخته شود در جای خود قرار نمی گیرد و ممکن است مانع […]