مزایای دیگر گریتینگ

مزایای دیگر گریتینگ جز موارد گفته شده و اطلاعات عمومی که در مورد بهینه بودن وزن و استحکام گریتینگ می دانیم. میتوان به نکات دیگری نیز اشاره داشت.سرعت نصب و امکان آماده سازی قطعات گریتینگ و شماره گذاری انها به نحوی که به سادگی قابل چیدمان هستند و به سهولت در کنار یکدیگر قرار میگیرند […]